rezidence Louky


místo | Zlín - Louky
projekt | 2009
autor | ing. arch. Jindřich Nový, ing. arch. Pavel Chládek

 

Lokalita zvolená pro výstavbu individuálního bydlení se nachází v okrajové západní části zlínského intravilánu, v městské části Louky. Pozemek je funkčně definován jako plocha pro bydlení s možností intenzivní výstavby rodinných domů. Lokalita je v údolí nivy řeky Dřevnice na rovinné parcele mimo záplavové území. Dopravní napojení je možné ze severu z ulice Pod Vinohrady a z jihu z ulice Záluští. Pozemek sousedí s lokalitou nové zástavby, jejíž solitérní struktura je pro dané místo netypická.

Městská část Louky je typická svojí kompaktní vesnickou urbanistickou strukturou s dominantní návsí. Zástavba typická pro jihomoravskou vesnici je aditivně řazená podél komunikace a jednoznačně definuje prostor veřejný a soukromý.  Tyto principy jsou potvrzeny také v navrhovaném řešení. Kompaktní struktura řadových domů přináší vyšší hustotu zastavění a je doplněna veřejným prostorem určeném k setkávání obyvatel.

Topografie místa je rovinná, bez výhledů do krajiny, či jiných výrazných aspektů. Tento determinant se v návrhu projevuje vytvářením introvertních prostorů soukromých i opticky uzavřených prostorů veřejných jasně definovaných hmotami objektů a vysokých zděných plotů.

Zástavba řadovými domy je dělena na 2 typy rozdílných stavebních programů a velikostí jednotlivých parcel – řadový dům typu „A“a řadový dům typu „B“. Struktura je vytvořena čtyřmi skupinami domů po pěti jednotkách, s veřejným prostorem v jejich těžišti. Komunikace propojující stávající dopravní síť severojižně je situována podél východní hrany lokality a je navržena obousměrná o šířce 5 m.