rezidence Příluky


místo | Zlín - Příuky
realizace 2. etapy | 2012 - 2013
realizace 1. etapy | 2007 - 2009
projekt | 2006 - 2007
autor | ing. arch. Jindřich Nový, ing. arch. Pavel Chládek

Lokalita zvolená pro výstavbu individuálního bydlení se nachází ve východní části zlínského intravilánu, v městské části Příluky. Svažitý pozemek s jižní orientací přiléhá v západní části ke koridoru vzrostlé zeleně, jižní hranice je definována výrazným terénním zlomem. Poloha lokality umožňuje vytvořit prostředí městského charakteru a zároveň využívá potenciálu periferní oblasti. Navržený komplex není izolovaný, naopak navazuje na původní zástavbu obce a její funkce. Atraktivitu podporuje dobré dopravní i pěší napojení, blízkost zastávek MHD a integrované městské dopravy, občanské vybavenosti, sportovních zařízení, cyklostezky a dalších možností volnočasových aktivit. Dopravní napojení je ze stávající komunikace ze západní strany a hlavní komunikace jsou orientovány rovnoběžně s vrstevnicemi. Navržené objekty vytvářejí jasně definované uliční prostory a zaručují tak oddělení prostorů veřejných od prostorů soukromých. V rámci celku jsou vyčleněny plochy pro odpočinek s dětskými hřišti. Konfigurace terénu a koncipování souboru domů umožňuje plně využívat výhledů do okolní krajiny.Návrh zástavby lokality je rozdělen do dvou investičních záměrů. Komplex dvojdomů typu „A“ a řadových domů typu „B“ a „C“ je stavební záměr investora, zbylé pozemky jsou nabízeny k prodeji a následné individuální výstavbě a jsou regulovány podmínkami, které zaručí zachování celkové koncepce zástavby v lokalitě a její formální konzistence.